Riešės gimnazija dalyvauja projekto „Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas“ II etape. Projektu siekiama sukurti veiksmingą neformaliojo gamtamokslinio ir technologinio švietimo bei lavinimo sistemą, kuri aprėptų visas šalies mokyklas, padėtų formuoti mokslinę pasaulėžiūrą, plėtoti kūrybines mokinių galias, atskleisti ir ugdyti talentus.
Vykdant šį Projektą gimnazija turės galimybę įsitraukti į jaunųjų tyrėjų paiešką ir ugdymą, bus populiarinami gamtos mokslai ir technologijos. Tai padės spręsti aktualią jaunimo laisvalaikio problemą, suteiks daugiau saviraiškos galimybių gabiems vaikams bei skatins rinktis tyrėjo profesiją. Projektą vykdo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Projektas finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas valstybės planavimo projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ šiais metais pradėjo  IV-ąjį Olweus patyčių prevencijos programos diegimo etapą bendrojo ugdymo mokyklose, kuriame dalyvauja ir Riešės gimnazija.  Olweus programos tikslas – mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas, mokant visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.


 

Riešės gimnazijos mokiniai dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto organizuojamame projekte „Paauglių burnos higienos gerinimo būdų efektyvumo tyrimas“.

Riešės gimnazijos mokytojų komanda dalyvauja įgyvendinant projektą „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etape“.

Riešės gimnazija dalyvauja „Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje“ ir „Pienas vaikams programoje“.

Riešės gimnazija dalyvauja Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos bei VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos“ projekte „Mes rūšiuojam“. Projekto tikslas – skatinti ir mokyti visuomenę rūšiuoti ir rinkti atskirai EEĮ, NB bei pakuočių atliekas, jų nešalinti su kitomis atliekomis, mažinti aplinkos taršą minėtomis atliekomis, šviesti ir informuoti visuomenę. Ugdyti Moksleivius, Moksleivių šeimos narius, mokytojus ir bendruomenes teisingai tvarkyti EEĮ, NB bei pakuočių atliekas.

Riešės gimnazija dalyvauja ES fondų lėšomis finansuojamame projekte „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra” (IPUP) 2-e etape. Modelio esmė – Riešės gimnazijos Bukiškio pradinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupių inovatyvus ugdymas.

Riešės gimnazija vykdo projektą „Riešės gimnazijos universalaus daugiafunkcinio sporto aikštyno įrengimas“, kurio metu bus įrengta moderni krepšinio aikštelė gimnazijos stadione.

Riešės gimnazija dalyvauja ilgalaikiame projekte „Visa Lietuva skaito vaikams“. Tai nauja švietėjiška ir socialinė iniciatyva (Lietuvoje – nuo 2011 m.), ilgalaikis projektas, skirtas visos Lietuvos žmonėms, besirūpinantiems mūsų šalies ateitimi. Iniciatyva yra įgyvendinama Lietuvai pasirašius tarptautinę deklaraciją „All of Europe reads to kids“. Ši iniciatyva: skatina vaikų, paauglių ir suaugusiųjų ryšių stiprinimą, gerina vaikų emocinę sveikatą bei intelekto vystymąsi; skatina vaikus saugiai ir įdomiai augti; atkreipia visuomenės dėmesį į skaitymo balsu naudą, ragina skaityti vaikams balsu kasdien bent po 20 minučių; propaguoja skaitymo kultūrą šeimose, ugdymo įstaigose, bibliotekose, ragina vaikus bei jaunimą dalyvauti įvairiose skaitymo akcijose; kelia išsilavinimo bei pilnaverčio dalyvavimo edukacijos ir kultūros srityse kompetencijų lygį; prisideda prie individualios ir bendros gyvenimo kokybės.

Riešės gimnazija dalyvauja Tarptautinėje programoje , kurią vykdo VŠĮ „Vaiko labui“. Programa „Obuolio draugai“ padeda ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektis ir netgi mirtį.