Riešės gimnazija dalyvauja Tarptautinėje programoje, kurią vykdo VŠĮ „Vaiko labui“. Programa „Obuolio draugai“ padeda ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektis ir netgi mirtį.

2014-2015 m.m. Riešės gimnazija dalyvaus Erasmus+ programos projekte „Riešės gimnazijos pedagogų kvalifikacijos kėlimas“. Erasmus+ programa siekiama užtikrinti teigiamą ir tvarų poveikį švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sričių politikai ir praktikai, vykdant įvairias Programoje numatytas veiklas, skatinančias pokyčius ir naujoves tiek instituciniu, tiek sistemos lygmeniu.
Pagrindinis Riešės gimnazijos projekto tikslas- kelti pedagogų personalo kvalifikaciją bei tobulinti mokymo ir mokymosi procesą ieškant naujų mokymo metodų bei įgyjant daugiau žinių ir praktinių įgūdžių mokant vaikus su specialiaisiais poreikiais.  Kitas tikslas - užmegzti ir palaikyti ryšius su kitomis tarptautinėmis ugdymo organizacijomis, mokytis iš kitų šalių patirties, dalintis naudinga informacija, įgyvendinti naujų idėjų sklaidą Vilniaus miesto ir rajono mastu.
Siekiant įgyvendinti organizacijos tikslus pedagogai bus siunčiami į profesinio tobulėjimo kursus, kuriuose bus pateikiama naujausia mokymo metodika bei praktiniai užsiėmimai.  Taip pat bus galimybė stebėti pamokas vidurinėje mokykloje. Taigi, mokytojai ne tik įgaus teorinių žinių, bet galės ir praktiškai pamatyti kitokias pamokas, nei savo gimtojoje šalyje. Tuo pačiu metu praplės savo akiratį, sužinos apie kitos šalies kultūrą ir patobulins kalbinius įgūdžius, kas yra aktualu ne tik kalbų mokytojams, bet ir kitų dalykų specialistams, kuomet pastaruoju metu itin plačiai bendraujama su kitų šalių institucijomis.

Riešės gimnazijos ir Riešės gimnazijos Bukiškio pradinio ugdymo skyriaus ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo grupių auklėtiniai dalyvauja Lietuvos futbolo federacijos ir Masinio futbolo asociacijos ilgalaikės vaikų futbolo vystymo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projekte.

Riešės gimnazija dalyvauja projekto „Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas“ II etape. Projektu siekiama sukurti veiksmingą neformaliojo gamtamokslinio ir technologinio švietimo bei lavinimo sistemą, kuri aprėptų visas šalies mokyklas, padėtų formuoti mokslinę pasaulėžiūrą, plėtoti kūrybines mokinių galias, atskleisti ir ugdyti talentus.
Vykdant šį Projektą gimnazija turės galimybę įsitraukti į jaunųjų tyrėjų paiešką ir ugdymą, bus populiarinami gamtos mokslai ir technologijos. Tai padės spręsti aktualią jaunimo laisvalaikio problemą, suteiks daugiau saviraiškos galimybių gabiems vaikams bei skatins rinktis tyrėjo profesiją. Projektą vykdo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Projektas finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas valstybės planavimo projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ šiais metais pradėjo  IV-ąjį Olweus patyčių prevencijos programos diegimo etapą bendrojo ugdymo mokyklose, kuriame dalyvauja ir Riešės gimnazija.  Olweus programos tikslas – mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas, mokant visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.


 

Riešės gimnazijos mokiniai dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto organizuojamame projekte „Paauglių burnos higienos gerinimo būdų efektyvumo tyrimas“.

Riešės gimnazijos mokytojų komanda dalyvauja įgyvendinant projektą „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etape“.

Riešės gimnazija dalyvauja „Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje“ ir „Pienas vaikams programoje“.

Riešės gimnazija dalyvauja Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos bei VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos“ projekte „Mes rūšiuojam“. Projekto tikslas – skatinti ir mokyti visuomenę rūšiuoti ir rinkti atskirai EEĮ, NB bei pakuočių atliekas, jų nešalinti su kitomis atliekomis, mažinti aplinkos taršą minėtomis atliekomis, šviesti ir informuoti visuomenę. Ugdyti Moksleivius, Moksleivių šeimos narius, mokytojus ir bendruomenes teisingai tvarkyti EEĮ, NB bei pakuočių atliekas.

Riešės gimnazija dalyvauja ES fondų lėšomis finansuojamame projekte „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra” (IPUP) 2-e etape. Modelio esmė – Riešės gimnazijos Bukiškio pradinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupių inovatyvus ugdymas.