Riešės gimnazija dalyvauja Paramos vaikams centro vykdomoje programoje . Programa „Antras žingsnis“ - tai socialinius - emocinius įgūdžius ugdanti bei stiprinanti programa. Jos esmė - mažinti vaikų agresyvų elgesį, išmokyti vaikus  susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, išspręsti problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes.

Riešės gimnazija dalyvavo Lietuvos muziejų asociacijos projekte . Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“. Projektu siekiama suformuoti nacionalinį muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklą, kurio dėka muziejai ir mokyklos sutelks savo kompetencijas ir išteklius per neformaliojo švietimo paslaugų plėtrą tobulinti pilietinio ir tautinio ugdymo procesą.

Riešės gimnazija dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.
Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Programos tikslas – sudaryti galimybes Lietuvos mokykloms efektyvinti savo veiklą, stiprinti savarankiškumą ir plėtoti lyderystę
Programos uždaviniai:

  • tobulinti mokyklų organizacinius modelius;
  • tobulinti mokyklos administravimą, taikant informacines komunikacines technologijas.

Riešės gimnazija dalyvavo valstybinių ir savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklų  „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projekte „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“. Šio projekto metu gimnazija gavo fizikos, technologijų, chemijos, biologijos, dailės šiuolaikines mokymo priemones bei organizacinę techniką.

Riešės gimnazija dalyvavo Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų paramos valstybinių ir savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklų  „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Šio projekto metu atnaujinti bibliotekos baldai, įkurta moderni skaitykla, įgyta organizacine technika.