DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ADMINISTRACIJAI IR ŪKIUI
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖ
1. Direktoriaus pavaduotojo administracijai ir ūkiui pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – organizuoti gimnazijos administracinį-ūkinį darbą, užtikrinant higienos reikalavimus atitinkančias sąlygas ugdymo proceso įgyvendinimui.
4. Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui yra tiesiogiai pavaldus gimnazijos direktoriui.
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAM PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
5.2. atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus;
5.3. mokėti užsienio kalbą ir dirbti kompiuteriu;
5.4. išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbo higienos reikalavimus bei apsaugos sistemos reikalavimus;
5.5. išmanyti viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą;
5.6. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius aktus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus reglamentuojančius administracinį-ūkinį darbą;
5.7. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus gimnazijos bendruomenės santykius, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. paskirstyti gimnazijos aptarnaujančio personalo darbuotojams darbus pagal patvirtintus gimnazijos nuostatus ir pareigines instrukcijas;
6.2. instruktuoti ir kontroliuoti, kaip darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų;
6.3. vykdyti viešuosius pirkimus;
6.4. neleisti darbuotojui dirbti tą dieną kai jis darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų;
6.5. pakitus darbo procesui, informuoti darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietoje ir jų poveikį sveikatai;
6.6. nuolat vykdyti gimnazijos pastatų, patalpų, teritorijos priežiūrą pagal darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, higienos reikalavimus;
6.7. užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos organizavimą, vykdyti funkcijas susijusias su darbuotojų sauga ir sveikata, gaisrine sauga;
6.8. rūpintis apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir jų sistemų tvarkingumu. Kontroliuoti jų techninį stovį, organizuoti remonto darbus;
6.9. organizuoti patalpų remontą, kontroliuoti jo eigą;
6.10. organizuoti prašymų surinkimą iš gimnazijos darbuotojų apie reikalingas darbui priemones ir medžiagas;
6.11. organizuoti gimnazijos aprūpinimą baldais, inventoriumi, orgtechnika, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis. Kontroliuoti jų apsaugą ir savalaikį remontą;
6.12. organizuoti gimnazijos, darbo vietų, darbuotojų aprūpinimą saugiais įrenginiais, saugos darbe priemonėmis. Tinkamai įrengti patalpas;
6.13. organizuoti švaros ir tvarkos palaikymą gimnazijos patalpose ir teritorijoje;
6.14. laiku aprūpinti tiesiogiai pavaldžius darbuotojus valymo ir higienos priemonėmis;
6.15. organizuoti gimnazijoje pravedamų egzaminų, įskaitų, konferencijų, seminarų, pasitarimų ūkinį aptarnavimą;
6.16. kontroliuoti gimnazijos turto, patalpų inventoriaus efektyvumą, racionalų panaudojimą ir tinkamą eksploataciją;
6.17. organizuoti dokumentų, tvarkų, aprašų ir pan. susijusių su gimnazijos ūkio dalimi, darbuotojų sauga ir sveikata, gaisrine sauga rengimą ir tvarkymą;
6.18. organizuoti geltonojo autobuso, tarnybinių automobilių tinkamą eksploatavimą pagal galiojančią tvarką gimnazijoje;
6.19. organizuoti ir kontroliuoti gaunamų materialinių ir nematerialinių vertybių lydimų dokumentų, sutarčių, žiniaraščių ir pan. priėmimo ir perdavimo aktų teisingumą;
6.20. vykdyti materialinių ir nematerialinių vertybių įsigijimo, atidavimo naudoti, nurašymo ir kt. operacijas pagal patvirtintą tvarką, atsakingai vesti jų apskaitą, pildyti priėmimo perdavimo dokumentus, parengti ir teikti direktoriui tvirtinti atsargų ir kitų vertybių nurašymo aktus;
6.21. nuolat tikrinti, kad atsargų likučiai atitiktų nurodytiems buhalterijos dokumentuose, mėnesiui pasibaigus ataskaitas pateikti buhalterijai iki sekančio mėnesio 5 dienos;
6.22. organizuoti ir dalyvauti inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
6.23. sudaryti ir teikti direktoriui tvirtinimui sargų (budėtojų) budėjimo grafikus;
6.24. organizuoti gimnazijos aplinkotvarkos, apželdinimo, vėliavos iškėlimą ir nuleidimą bei
gedulo juostos užrišimą nustatytomis dienomis bei kitus ūkinius darbus;
6.25. pildyti nepedagoginių darbuotojų Darbo apskaitos žiniaraštį;
6.26. organizuoti materialinės atsakomybės sutarčių sudarymą su atitinkamais darbuotojais, organizuoti materialinių vertybių perdavimą - priėmimą materialiai atsakingiems asmenims;
6.27. sudaryti nepedagoginio personalo atostogų grafikus (nurodant atostogų pradžios ir pabaigos laiką);
6.28. organizuoti nepedagoginio personalo kvalifikacijos kėlimą;
6.29. vykdyti kitas gimnazijos direktoriaus pavestas funkcijas;
6.30. nesant direktoriaus, vykdyti jo funkcijas, nesant kito pavaduotojo (vedėjo) arba esant kitoms aplinkybėms gali būti pavestos kitos pavaduotojo (vedėjo) funkcijos;
6.31. žinoti ir laikytis tarnybinio etiketo.
IV. ATSAKOMYBĖ
1.    Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:
7.1. už tvarkingą pastatų, patalpų, pagrindinių priemonių eksploatavimą, jų priežiūrą ir remontą;
7.2. už prekių – materialinių vertybių saugumą, jų tvarkingą laikymą, priėmimą ir išdavimą;
7.3. už prekių – materialinių vertybių trūkumą, atsiradusį dėl jo aplaidumo darbe (gedimas, vagystės, avarijos ir kt.);
7.4. už teisingą ir sąžiningą dokumentacijos pildymą;
7.5. už laiku atliktą inventorizaciją, patikrinimą;
7.6. už patikėtos informacijos išsaugojimą;
7.7. už tinkamą darbo laiko naudojimą;
7.8. už darbuotojų saugą ir sveikatą;
7.9. už darbuotojų gaisrinę saugą;
7.8 už aptarnaujančio personalo darbo organizavimą;
7.9 už viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą.
Už savo pareigų netinkamą vykdymą direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui atsako gimnazijos vidaus darbo tvarkos, gimnazijos nuostatų ir LR įstatymų nustatyta tvarka.

Dokumentų pateikimo būdas:    el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Adresas:    Vilniaus r. sav. Riešės k. Beržų g. 2A
Telefonas:    852469779
El. paštas:    Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.