PAGRINDINĮ IR PRADINĮ UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIO SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖ
1. Pagrindinį ir pradinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas yra struktūrinio padalinio (Pagrindinį ir pradinį ugdymą organizuojančio skyriaus) vadovas.
2. Pareigybės lygis – A2. Sudaroma terminuota darbo sutartis, laike skyriaus vedėjo vaiko priežiūros atostogų.
3. Pareigybės paskirtis – Pagrindinį ir pradinį ugdymą organizuojančio skyriaus darbo organizavimas, užtikrinimas Riešės gimnazijos pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo pirmos pakopos (5-8 klasės) bei Bukiškių pradinio ugdymo skyriaus pradinio ugdymo funkcijų įgyvendinimo, ugdomosios veiklos organizavimas ir gerinimas.
4. Pagrindinį ir pradinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas yra pavaldus gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui.
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAM PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;
5.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginį darbo stažą;
5.3. atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus;
5.4. mokėti užsienio kalbą ir dirbti kompiuteriu;
5.5. žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės RIEŠĖS GIMNAZIJOS
nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus, kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
5.6. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus mokyklos bendruomenės santykius, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. organizuoja ir kontroliuoja pagrindinio ir pradinio ugdymo mokinių ir ugdytinių ugdymą;
6.2. organizuoja ir kontroliuoja pagrindinio ir pradinio ugdymo programų vykdymą, rengia ir teikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui ataskaitas apie ugdymo programų vykdymą;
6.3. organizuoja, analizuoja, vykdo pradinio ir pagrindinio ugdymo mokomųjų dalykų, veiklos priežiūrą ir kontrolę;
6.4. rengia ir teikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui pasiūlymus dėl pagrindinio ir pradinio ugdymo proceso užtikrinimo bei gerinimo veiksmų (klasių dalijimo, mobiliųjų grupių sudarymo, mokinių krūvio reguliavimo ir optimizavimo priemonių plano, reikalingų įsigyti vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių ir literatūros poreikių sąrašų ir kt.);
6.5. kuruoja pradinių klasių bei humanitarinių mokslų metodinių grupių veiklą, kaupia informaciją apie šių grupių mokytojų metodinę veiklą bei rezultatus ir teikia ją direktoriaus pavaduotojui ugdymui;
6.6. organizuoja ir kontroliuoja su ugdymu susijusios dokumentacijos tvarkymą;
6.7. organizuoja pagrindinio ir pradinių ugdymo pasiekimų pažymėjimų, išsilavinimo pažymėjimų, pažymėjimų ir mokymosi pasiekimų pažymėjimų bei pažymų mokiniams išdavimą, kontroliuoja jų apskaitą, vykdo žinių patikrinimus;
6.8. organizuoja pagrindinio ir pradinio ugdymo skyriaus Mokinių registro tvarkymą;
6.9. sudaro pagrindinio ir pradinio ugdymo mokinių sąrašus;
6.10. organizuoja pagrindinio ir pradinio ugdymo mokinių ir ugdytinių sutarčių sudarymus;
6.11. koordinuoja naujai priimamų mokinių į pagrindinio ir pradinio ugdymo klases veiklą, tiesiogiai bendrauja su naujai priimtais mokiniais ir jų tėvais;
6.12. organizuoja, analizuoja, vykdo pradinio ugdymo, tikybos, etikos, užsienio kalbų mokomųjų dalykų priežiūrą ir kontrolę, kuruoja šių dalykų mokytojų veiklą;
6.13. kuruoja pagrindinio ir pradinio ugdymo klasių auklėtojų veiklą, organizuoja ir kontroliuoja mokytojų ir klasių auklėtojų bendradarbiavimą;
6.14. vykdo pagrindinio ir pradinio ugdymo klasių mokinių lankomumo ir pažangumo apskaitos kontrolę;
6.15. organizuoja pagrindinio ir pradinio ugdymo klasėse neformalųjį švietimą, vykdo jo priežiūrą ir tvarkaraščio sudarymą;
6.16. organizuoja pagrindinio ir pradinio ugdymo mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir pedagoginį švietimą.
6.17. prižiūri pagrindinio ir pradinio ugdymo skyriaus mokytojų kompetencijos segtuvus;
6.18. vykdo kitas gimnazijos direktoriaus nustatytas funkcijas;
6.19. nesant ugdymo pavaduotojui (kitam skyriaus vedėjui) arba esant kitoms aplinkybėms gali būti pavestos kitos pavaduotojo (skyriaus vedėjo) funkcijos;
6.20. Žino ir laikosi tarnybinio etiketo.
IV. ATSAKOMYBĖ
1.    Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:
7.1. kokybišką pagrindinio ir pradinio ugdymo programų vykdymą;
7.2. pagrindinio ir pradinio ugdymo proceso užtikrinimą bei gerinimo veiksmus (klasių dalijimo, mobiliųjų grupių sudarymo, mokinių krūvio reguliavimo ir optimizavimo priemonių plano, reikalingų įsigyti vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių ir literatūros poreikių sąrašų ir kt.);
7.3. su ugdymu susijusios ir pagrindinio bei pradinio ugdymo klasėms priskirtos dokumentacijos tvarkymą;
7.4. pagrindinio ir pradinio ugdymo klasių Mokinių registro tvarkymą;
7.5. pagrindinio ir pradinio ugdymo klasių mokinių lankomumą ir pažangumą;
7.6. pagrindinio ir pradinio ugdymo klasių neformalųjį švietimą;
7.7. žinių patikrinimų vykdymą;
7.8. šio pareigybės aprašymo nuostatų vykdymą.
8. Už netinkamą pareigų vykdymą atsako vidaus darbo tvarkos taisyklių, gimnazijos nuostatų ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Dokumentų pateikimo būdas:    el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Adresas:    Vilniaus r. sav. Riešės k. Beržų g. 2A
Telefonas:    852469779
El. paštas:    Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.