Kai Tau sunku, gali kreiptis į:

 • Klasės auklėtoją
 • Mokyklos administraciją
 • Mokytoją
 • Tėvus
 • Gimines
 • Pagalbą telefonu: Vaikų linijos telefono numeris: +370 800 11111. NEMOKAMAS, www.vaikulinija.lt
 • Jaunimo liniją. Anoniminė psichologinė pagalba telefonu: 8 800 28888 kasdien nuo 16 val. iki 7 val., savaitgaliais - visą parą. Pokalbiai NEMOKAMI.(Skambinti galima iš fiksuoto ryšio telefonų, Omnitel, Bitės GSM ir Tele2 tinklų) www.jaunimolinija.lt
 • Pagalbą paštu: "Vaikų paštas" Vytauto g. 15, LT–08118 Vilnius

Riešės gimnazija 2013 - 2014 m.m. dalyvavo  projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.

Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

2015-2016 m. m. karjeros ugdymo tikslai išlieka, veikla  integruojama į klasių auklėtojų veiklą.

Karjeros ugdymo veiklą gimnazijoje koordinuoja gimnazijos klasių ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja Irina Gaidamovič.

 Į karjeros ugdymą

Gimnazijoje yra teikiama psichologinė pagalba mokiniams, jų tėveliams bei pedagogams. Pagalbos tikslas yra stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Gimnazijos psichologas:

 • Konsultuoja mokinius, jų tėvelius bei pedagogus kilus sunkumams susijusiems su mokymusi, bendravimu, emocine savijauta ir pan.
 • Tarpininkauja kilus konfliktui tarp mokinio/klasės ir mokytojo.
 • Vykdo prevencinę veiklą.
 • Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.
 • Veda socialinių įgūdžių užsiėmimus klasėse.
 • Vykdo vaikų brandumo mokyklai įvertinimą.

Psichologinė pagalba

Socialinė pedagoginė pagalba – tai mokyklos darbuotojų (socialinio pedagogo, klasės auklėtojų, mokytojų ir administracijos) veikla, susijusi su mokinių socialinių bei pedagoginių poreikių tenkinimu.

Socialinis pedagogas padeda vaikui įgyvendinti lygias galimybes į švietimą, stengiasi užtikrinti vaikų saugumą.  Analizuoja ir su gimnazijos administracija, pedagogais bei tėvais padeda šalinti mokyklos nelankymo priežastis, vykdo neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, padeda vaikui ugdyti socialinius gebėjimus bei skatina socialinį aktyvumą.

Socialinė pedagoginė pagalba

 

Specialusis pedagogas gimnazijoje padeda  mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdytis;  laiduoja  palankias ugdymosi sąlygas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi  poreikių; nustato mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir tenkina juos.
Specialiojo pedagogo pagalba